濟公活佛救世真經
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT CỨU THẾ CHÂN KINH
TẾ thế quần sinh chiếu tam thiên
CÔNG chánh vô tư khả đạt Thiên
HOẠT dụng chân kinh truyền vạn thế
PHẬT pháp vô biên hóa đại thiên
Chân kinh ứng vận xuất
Tai tiêu kiếp trừ Đại Đạo tôn
Tu thân hóa thế lập công huân
Bát bát Thánh Hiền kỷ
Phật Thánh Tiên Chân phát từ bi
Đức trạch quần sinh đắc quang huy
Đông lai tử khí triển
Phổ độ tam tào khai diệu Huyền
Ứng thân hạ phàm Sư Thiên Nhiên
Trung Thổ hữu duyên phận
Kế vãng khai lai vạn bát xuân
Bạch Dương phùng vận Đạo tuyến tồn
Thanh Hồng vận dĩ ẩn
Dương quang phổ chiếu đạo đức dương
Vạn bang hàm ngưỡng vận đại đồng
Gia gia Phật quang chiếu
Linh Sơn Như Lai tịnh Quan Chiêu
Ngô Sư chỉ điểm lộ nhất điều
Thiên kinh vạn điển hữu
Vị văn chân kinh thuyết nhân do
Hữu duyên Minh Sư hội tương cầu
Khai thái Bạch Dương vận
Phật kim thuyết phá mung lung vân
Chỉ ư chí thiện ly khổ luân
Nhị lục thời thủ nhất
Ngũ khí triều nguyên nhất kỷ phi
Liên hoa tọa thượng hội đan trì
Tôn Giả bổn La Hán
Trượng lục kim thân chiếu thế gian
Tế nhân tỉnh thế quy y an
Tâm minh thiện nam nữ
Kinh văn ngộ thấu mạc trì nghi
Thụ Sư điểm hóa thoát khổ chi
Học trí trung dung tịnh
Tâm thành bả kinh phụng Phật danh
Nhất thiết tai ương hóa tác trần
Đạo đại duy Thiên đại
Chí tôn chí quý điểm Linh-Đài
Ứng vận khai thái vạn tượng tai
Thiện trí tuệ lãng lãng
Lập thân hành đạo nội ngoại công
Lý chánh sự minh thiên hạ thông
Cổ kim thùy vô thác
Quá vật đạn cải nhập thiện khoa
Khoa trình quá hậu khổ hải đào
Sĩ nông cập công giả
Chí tâm thường niệm phúc đức cao
Hợp gia bình an vạn sự hòa
Kinh văn tuy thiển cận
Bất khả thị vi đỉnh thượng vân
Phụng hành Chân Kinh thoát khổ luân
Tâm thành kiền bái tụng
Tiêu tai giải ách ly khổ chướng
Phùng hung hóa kiết định trinh tường
Triêu tịch thành tâm niệm
Tâm minh thần thanh thân bất điên
Vạn bệnh giải khước nghiệt bất triền
Niệm kinh tâm đầu chánh
Khu tà trừ uế sự an ninh
Phúc lộc càn nguyên hanh lợi trinh
Tụng thử Hoạt Phật Kinh
Phúc tuệ song tăng trưởng
Tụng thử Hoạt Phật Kinh
Tử tôn đắc an khang
Tụng niệm Hoạt Phật Kinh
Công danh lợi lộc đắc bình bộ
Tụng đắc Chân Kinh văn
Vĩnh thế hóa vi cát
Nhược vi phụ mẫu tụng
Phụ mẫu đắc trường thọ
Nhược vi vong hóa niệm
Vong linh đắc siêu sinh
Nhược vi thân hữu cầu bệnh ương
Bệnh ương đắc an thuyên
Toàn gia lão ấu đồng thanh niệm
Lão ấu bảo an khang
Tụng niệm Tế Công Chân Kinh
Miễn tai hựu tiêu nạn
Tụng đắc Tế Công Chân Kinh
Giác ngộ đệ nhất tiên
Chân kinh quảng bố thập phương giới
Chư Tôn Bồ Tát đồng tán viết
Tế Công Hoạt Phật đại từ bi

Vi cứu cửu lục chúng nguyên linh
Liễu khước nhân sinh tử sinh lộ
Tế Công Hoạt Phật viết :
Gia trung hữu bổn chân kinh, khả bảo bình an
Bất tụng thử kinh, Phụng thượng thần trác
Xác bảo nhĩ khước, trừ tà ma, vĩnh tiêu diệt
Chân thành tụng thử kinh
Bố kinh thuyết kinh điển
Công đức vô lượng phước vô biên
Lão ấu an khang thọ diên niên
Đệ tử (tự báo họ tên) khể thủ đốn thủ

Cung thỉnh : Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Cứu Khổ Cứu Nạn Tế Công Hoạt Phật.
Thập khấu thủ

Cung thỉnh : Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Nhiên Cổ Phật.
Thập khấu thủ

Di-Lặc Cứu-Khổ Chân Kinh đọc tiếng Việt:

Thanh Tĩnh Kinh ~ Thái Thượng Lão Quân:

Bát-Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh:

Sự tu trì Tam Bảo Tâm Pháp:

Nguồn: https://phanrangninhthuan.info/

Xem thêm bài viết khác: https://phanrangninhthuan.info/tai-chinh/

38 Comments

Thuy Nguyen

June 23, 2020

Con niem fe cong hoat phat ngai ciu kho ciu lan cho gia dinh con hanh phuc vui ve

Reply

Nhut Pham

June 23, 2020

Có tiền để mua gà quay dịch quay heo quay đi cúng chùa trước mới vào room chơi

Reply

Nhut Pham

June 23, 2020

Không tiền vào rppm đũi ra room

Reply

Nhut Pham

June 23, 2020

Trung tướng Quân nhựt đang trừng phạt Quân thù ở biên thùy

Reply

Nhut Pham

June 23, 2020

NHỰT

Reply

Nhut Pham

June 23, 2020

Mấy đứa mầy biết trung tướng Quân

Reply

Nhut Pham

June 23, 2020

1

Reply

Nhung chuyen la ky

June 23, 2020

NAM MÔ TẾ CÔNG HOẠT PHẬT !

Reply

Lien Nguyen

June 23, 2020

Nam mo thay te cong xin người phu ho va do tri cho con

Reply

Pháp Nguyễn

June 23, 2020

Tế Phật phu ho cho con được Bình an mong thầy cứu khổ cứu nạn cho con

Reply

NAM MO QUAN THE AM BO TAT

June 23, 2020

Thần chú "TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN
CHÚ " này được ghi chép trong Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát
Tường Đà La N và Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Diệt
Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni . Thần chú này tiêu trừ các tai nạn, thành tựu việc
cát tường. Một trong 4 Đà La Ni thông dụng trong Thiền lâm, cũng là pháp Tức
Tai trong Mật giáo. —

– TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nam mô
tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẵng nẩm. Đát điệt tha. Án,
khê khê, khê hê, khê hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ
ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn
tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

Reply

Bắp Bắp TV

June 23, 2020

Mình quên khẩu quyết bây giờ không ở việt nam nên không có cách nào
Ai giúp được không ạ

Reply

Hiếu có

June 23, 2020

Tự tại giúp đỡ không lo không nghĩ a di đà phật

Reply

SangTao69

June 23, 2020

kẻ biết không nói , kẻ nói không biết

Reply

Khanh Dương

June 23, 2020

Vô lượng từ bi

Reply

Khanh Dương

June 23, 2020

Tam thanh huyền lão phổ thiên cấp thiên sư hư vô tự tại

Reply

Thu kim minh

June 23, 2020

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tế Công Hoạt Phật

Reply

Thu kim minh

June 23, 2020

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tế Công hoạt Phật

Reply

Hong Sam Nguyen Tran

June 23, 2020

Nam mô a di đà phật quan thế âm bồ tát Nam mô a di đà phật quan thế âm bồ tát Nam mô a di đà phật quan thế âm bồ tát, năm mới sắp đến rồi các bạn ơi chúng ta đến mới 2018 chào đến phật van sự như ý An khang thịnh vượng năm mới và chúng ta phải hết sức thật lòng điểm phật để đón phật Nam mô a di đà phật thích ca mâu ni phật Nam mô a di đà phật quan thế âm bồ tát

Reply

Hong Sam Nguyen Tran

June 23, 2020

Nam mô a di đà phật, các bạn hãy nên biết phật là phù hộ tất cả các nước mọi người, và các chúng sanh,phật là cứu khổ cứu nạn mọi người, và tất cả chúng sanh, phật không phân biệt hết, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật

Reply

Hong Sam Nguyen Tran

June 23, 2020

Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật

Reply

Hong Sam Nguyen Tran

June 23, 2020

Tất cả mọi người lần nên chanh cãi người biết thì không hiểu, người không biết thì hiểu, tất cả mọi người là phật tử, mọi người cũng là con của phật, mọi người phải nên biết dùng tâm mới phát hiểu được, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật quan thế âm bồ tát, Nam mô a di đà phật quan thế âm bồ tát, Nam mô a di đà phật quan thế âm bồ tát, Nam mô a di đà phật đại từ đại bi thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát, Nam mô a di đà phật đại từ đại bi thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát Nam mô a di đà phật đại từ đại bi thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát

Reply

Hong Sam Nguyen Tran

June 23, 2020

Ngô bộn lai tư dô, truyền pháp cứ mê tình, nhất hoa ngủ Khai nghiệp, kết quả tự nhiên thành

Reply

Hong Sam Nguyen Tran

June 23, 2020

Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật

Reply

Sâm Trần

June 23, 2020

Tế công hoạt phật cứu thế chân kinh

Reply

Thang Duc

June 23, 2020

chúc các vị tiền hiền thân tâm an lạc, ngày một tinh tấn trên con đường tu hành cứu độ Chúng sinh thoát ly khổ hải

Reply

Bé Bông

June 23, 2020

Thầy ơi con nhớ thầy

Reply

anabell anabell

June 23, 2020

Hiện tại con áp lực với việc học lắm nhưng khi nghe hết video con cảm thấy thoải mái và thư giản lắm.

Reply

nguy hiem virus

June 23, 2020

hau hoc chuc cac vi tien hien thanh pham nhu y a di da phat

Reply

Binh Danh

June 23, 2020

Nghe xong tiêu tán phiền não …
Mình đã có đạo hay độ hóa chúng sinh

Reply

kinh phat

June 23, 2020

Conngivaconngimoiloaicuocsongsanhratotienongbachametrenvoiduoingigiagiuanhaugiaohoaongbaconguongoccodonghonoisaotakhongitamcotututanhtrentroiphatduoitrodatnoicuocsongngaynaymoicochiemgiaanhochoc
Dungquyenluccongandoixucaptrencapduoitamangoaidaochogocdoixus
Thaybanguathaybanguaemgai

Reply

kinh phat

June 23, 2020

Nannophatadidaphatthoiky3thuongngithanhduclonghoahoithuongphatdilacradoicuukhobentrumghoacanhkhovietbaonhieucuocsonglaobohoatuongteconghoagiai

Reply

張玉嫻

June 23, 2020

nam mo te cong hoat phat

Reply

Panda Bear

June 23, 2020

ĐÂY LÀ NHỮNG ĐIỀU GIẢNG DẠY CỦA NGÀI TẾ CÔNG LÚC NGÀI CÒN TẠI THẾ, TỔNG HỢP LẠI NHỮNG LỜI GIẢNG GỌI LẠI LÀ KINH.

CÁC BẠN CỨ VÀO NÓI ĐÂY KO PHẢI KINH DO PHẬT THÍCH CA THUYẾT, ỪM ĐÚNG. ĐÂY QUẢ THẬT KHÔNG PHẢI. NHƯNG TẾ CÔNG VẪN ĐƯỢC XEM LÀ VỊ PHẬT, VỊ BỒ TÁT SỐNG. CÓ LỊCH SỬ RÕ RÀNG, ĐỪNG CÓ CÁI GÌ CŨNG CHÊ BAI TÀU KHỰA.

ĐỒNG Ý PHẢI TIẾP THU CHỌN LỌC ĐÚNG CHÁNH PHÁP, NHƯNG ĐỪNG CHÊ BAI BẤT KÌ VỊ TỔ NÀO, ĐẠI THỪA TIỂU THỪA CŨNG VẬY. NGƯỜI TA TU CÓ KẾT QUẢ MỚI ĐƯỢC LƯU TRUYỀN ĐẾN BÂY GIỜ, TỰ HỎI LẠI BẢN THÂN CHÚNG TA XEM, ĐI CÓ ĐÚNG CHƯA HAY CHỈ NGỒI ĐÓ TRÁCH MÓC, BÀN LUẬN LUẬN KINH, MÀ VIỆC THỰC HÀNH CHẲNG THẤY ĐÂU?

Reply

MINH TOAN TRUONG

June 23, 2020

phật thích ca có thuyết này hồi nào ko biết.sản phẩm mê tín của trung quốc.nếu không phải là kinh phật thì đừng có mượn danh phật bồ tát vô đây

Reply

Hiep Ho

June 23, 2020

chào các vị tiền hiền. nam mô a di đà phat

Reply

楊雅晴

June 23, 2020

Mình đã đắc Đạo rồi bây giờ Đi độ hoá chúng sanh đắc đạo như mình

Reply

楊雅晴

June 23, 2020

ai chưa hiểu cầu đạo là gì hãy đến phật đường quảng kinh 84cao llỗ

Reply

Leave a Reply